Belhaudiko Bortian

1. Belhaudiko bortian Organbidexk'olha,
Bere deskantsiala han ardiak alha,
Goizan tie igorten olha-pen behera,
Artzañ-hor gaixua gida eman eta,
Arratsen ützül ditin gomendatüik untsa.

2. Artzañ hurak zütien ardiek trunpatü:
Goiz batez juan eta arratsen ez sarthü
Merkhatzale ziradin hurak abiatü
Ilhiak zütiela behar engajatü
Eta jarraikile bat hunik akordatü.

3. Otsogorrin behera ardiek, lasterka,
Zalhe igaran zien Gaztanbid'ühaitza;
Besarkagiala baikoz baraxtü ürhatsa,
Bide handin bathürik Arhaneko tropa,
Han ziren artzañeki jarri mintzatzera

4. Artzañez mehatxüreki galthatü ardier
Nurat juaiten ziren ihesi nausier;
Haiek arrapostia ezta hanbat eijer,
«Berrien iruitera baguatza Pettarrer
Ahatzerik girela gure artzañ jauner».

5. Artzañ horiek zien ardier galthatü
Eia eztienez ihur bidian barathü;
«Ttiro, Elgoihen eta Odoronda tügü
Gure igaraitian erriz borogatü
Ustez otsuek behar zien gaur gützaz aihaltü.

6. Artzañek zeren erran errespetüreki
Eia eztienez bathü Filipe Arainti;
«Bai bathü ükhen dügü Pheti Üharteki,
Biek igaraitera beikütie ützi,
Ari beitzen ebia, nahi gabez busti!»

7. Artzaiñ hoiek diezü erran ardieri:
«Otsuek jan etzitzen, emazie gureki».
Ardien arrapostia «Mila plazerreki,
Ilhiak deitziegü emanen hümeki,
Nahi badeiküzie sueñ hun bat etxeki».

8. Artzañ hoiek ardier: «Hots Arhanera!
Han izanen zidie guriak bezala».
Ardiek arrapostia: «Zietzaz kuntent gira,
Artzañ auherrekila üsatürik gira,
Entzünik ziek ere hala ziradiela».

9. Organbidexkes horik jeiki zieneko,
Ardi horik Arhanen hanko karriker so;
Bertan ziren orori hasi berri galtho,
Arhanera heltü biharameneko,
Gaian ez eginik goizan bezañbat lo!»

10. Khantoren egiliak eztizü beldürrik
Ez bortian ez etxen gal dezan ardirik;
Batño bat beitzian arras ñaphürtürik
Beste artzañ bateki adixkidetürik,
Kuntentik diagozü hura kitatürik.